Algemene Voorwaarden Skateboard Training

Wij zijn erg blij dat u een activiteit bij ons aanvraagt of aanschaft. Wij zullen er dan ook alles aan doen om onze overeenkomst zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Om er zeker van te zijn dat er geen misverstanden in onze overeenkomst ontstaan vragen wij u om onze algemene voorwaarden goed door te lezen en ermee akkoord te gaan. Voor vragen of andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.

Door het invullen en ondertekenen van een aanmeldformulier, het dan wel schriftelijk dan wel mondeling bevestigen van een offerte en/of het aanschaffen van een van onze producten gaat u een overeenkomst aan met Skateboard Training.

Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Inschrijving/bevestiging en opzegging/annulering

1. De aankoop van een product dan wel de inschrijving/bevestiging geschiedt voor de periode waarin de activiteit plaatsvindt. Door aankoop, inschrijving/ bevestiging wordt u verplicht het volledige inschrijfgeld voor de desbetreffende activiteit te voldoen.

2. Een eventuele opzegging/annulering dient uiterlijk te geschieden 1 maand vóór aanvang van de betreffende activiteit. Tenzij anders wordt aangegeven bij de aankoop of op het inschrijfformulier van de desbetreffende activiteit. In alle gevallen dient per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft Skateboard Training het recht het inschrijfgeld voor de desbetreffende activiteit bij u in rekening te brengen.

3. Wanneer een deelnemer na aanvang van een activiteit instroomt, kan in sommige gevallen het inschrijfgeld worden bepaald in verhouding tot het aantal resterende dagen van de activiteit. Een en ander steeds ter beoordeling van Skateboard Training.

4. Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders, of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen, worden zoveel mogelijk vervangen.

5. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het inschrijfgeld van de volledige activiteit verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer waarbij een doktersverklaring aan Skateboard Training wordt verstrekt kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Skateboard Training. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan Skateboard Training.

6. In het geval van een aanvraag voor een verjaardagsfeest, een clinic of andere groepsactiviteit gaat de aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarden voor alle deelnemers.

7. Het aantal deelnemers zoals door u aangegeven op het aanvraagformulier van de activiteit is het aantal deelnemers waarvoor u betaald. Als er wijzigingen zijn in het aantal deelnemers dient u ons hierover uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit van op de hoogte te stellen. Wij kunnen dan nog kosteloos wijzigingen aanbrengen voor u. Daarna niet meer.

8. Het annuleren van een privéles kan kosteloos tot maximaal 24 uur van tevoren. Bent u later dan 24 uur met uw annulering dan dient u de les toch te betalen.

9. Skateboard Training behoudt zich het recht een activiteit te annuleren wanneer spraken is van te weinig deelnemers. Per activiteit zal aangegeven worden wat het minimum aantal deelnemers is van de desbetreffende activiteit. Voor de reguliere skate trips van Skateboard Training geldt een minimum van 4 deelnemers per groep.

10. Annuleren en het vroegtijdig verlaten van Skateboard Training:

Zodra er is aangemeld via het digitale aanmeldformulier is je kind verzekerd van een plek op de skate trip.

Wij gaan er dan van uit dat jouw kind zal deelnemen en houden hier rekening mee in onze planning.

Mocht hij of zij onverwachts toch niet kunnen deelnemen aan het camp laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

11. Als Skateboard Training besluit een activiteit te annuleren vanwege te weinig deelnemers zal Skateboard Training het reeds betaalde inschrijfgeld voor de geannuleerde activiteit terugstorten.

Artikel 2. Offertes en activiteiten in de open lucht

1. Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maanden vanaf de offerte datum.

2. Goedgekeurde opdrachten hebben een annuleringstermijn van 1 maand (in sommige gevallen kan hiervan in overleg worden afgeweken).

3. Als er twijfel is over de weersomstandigheden dan zijn het altijd de coaches/ medewerkers van Skateboard Training die beslissen of een activiteit wel of niet door kan gaan. Skateboard Training behoudt zich het recht een activiteit te annuleren vanwege weersomstandigheden. Dit altijd met het oog op de veiligheid van de deelnemers.

4. Mochten activiteiten (last minute) niet door kunnen gaan door slechte weersomstandigheden dan is dit risico voor de aanvrager van de activiteit. De betaalverplichting naar Skateboard Training blijft bestaan.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

1. De betaling dient te worden voldaan op Rekening: NL46 TRIO 0320 0310 98 ten name van Skateboard Training. Het bedrag dient voor de uiterlijke betaaldatum van de betreffende activiteit zoals vermeld op het inschrijfformulier of de factuur overgemaakt te worden. Of u betaalt met pin of cash voor of na aanvang van de desbetreffende activiteit.

2. Indien het inschrijfgeld niet op de uiterlijke betaaldatum van de desbetreffende activiteit voldaan is, zal Skateboard Training de deelnemer automatisch uitschrijven. Indien een betaaltermijn zoals beschreven op een factuur overschreden wordt zal Skateboard Training hierover een herinnering sturen. Wanneer betaling uitblijft zal Skateboard Training gerechtelijke stappen ondernemen waaraan extra kosten verbonden zijn.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Skateboard Training die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Skateboard Training als activiteiten organisator dient te worden betracht, is Skateboard Training niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodaties waar Skateboard Training haar werkzaamheden uitoefent of activiteiten organiseert. Evenmin is Skateboard Training aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.

2. Skateboard Training is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Skateboard Training en of haar begeleiders.

3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Skateboard Training is de aansprakelijkheid van Skateboard Training beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Skateboard Training of haar begeleiders.

4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Skateboard Training in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Skateboard Training, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Skateboard Training niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.

5. Iedere aansprakelijkheid van Skateboard Training dan wel van haar begeleiders, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van Skateboard Training wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:

6. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.

7. Skateboard Training is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 5. Gezondheid deelnemer

1. Door zich in te schrijven voor, of het aanvragen van, activiteiten van Skateboard Training verklaart de deelnemer/aanvrager zowel lichamelijk als mentaal volledig gezond te zijn en in staat te zijn om op verantwoorde wijze action sports zoals skateboarden te kunnen beoefenen.

2. Daarnaast verklaart de deelnemer/aanvrager dat mocht er belangrijke informatie zijn omtrent de lichamelijke en/of mentale gezondheid van de deelnemer of van de deelnemers hij of zij dit aan zal geven op het inschrijf/ aanvraag formulier.

3. In het geval van een aanvraag voor groepen is de aanvrager verplicht bijzonderheden omtrent de gezondheid van individuele deelnemers te melden aan Skateboard Training.

4. Skateboard Training behoudt zich het recht deelnemer(s) / aanvrager(s) te weigeren voor activiteiten als zij niet volledig lichamelijk en/of mentaal gezond zijn. Skateboard Training zal elke aanvraag individueel behandelen.

Artikel 6. Risicoacceptatie

1. De deelnemer/ aanvrager is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action sports. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.

2. De deelnemer(s)/aanvrager(s) nemen deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 7. Verzekeringen

1. Iedere deelnemer/ aanvrager dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Skateboard Training adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.

2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.

3. Ongeacht het feit dat Skateboard Training zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere deelnemer eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. In geval van diefstal zal Skateboard Training aangifte doen.

Artikel 8. Het dragen van beschermende kleding

Het uitoefenen van skateboarden brengt bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen bestaat er beschermende kleding zoals knie, elleboog en polsbeschermers en een helm. Toch zien we in de praktijk dat sommigen skateboarders er voor kiezen om deze beschermende kleding niet te dragen. Zij voelen zich er eerder door belemmerd dan beschermd. Om aan zowel de veiligheid als de cultuur tegemoet te komen hanteert Skateboard Training daarom de volgende regel:

• Tot 18 jaar is het dragen van beschermende kleding, wel te verstaan, knie, elleboog en polsbeschermers en een helm, tijdens het bijwonen van een begeleidde activiteit van Skateboard Training verplicht.

• Vanaf 18 jaar adviseert Skateboard Training het dragen van beschermende kleding tijdens een begeleidde activiteit maar is de keuze om dit wel of niet te doen aan de deelnemer en zijn ouder/voogd zelf. De ouder/voogd kan op het inschrijfformulier aanvinken of de deelnemer wel of niet met beschermende kleding moet/mag skateboarden.

Let op!

Als je ervoor kiest om geen beschermende kleding te dragen tijdens een begeleide activiteit van Skateboard Training kun je in geen geval aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Skateboard Training.

Artikel 9. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Het maken van beeldmateriaal is inherent aan skateboarden. Trucken van deelnemers en de sfeer rondom het skateboarden worden vaak vastgelegd op foto en/of film. Deze beelden worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor een videoverslag van de dag welke is terug te zien op onze website of social media kanalen.

1. Het aangaan van deze overeenkomst met Skateboard Training houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens activiteiten maken van foto’s en of andere beeldopnames waarop u of uw deelnemers worden getoond.

2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door Skateboard Training voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

3. Als u niet akkoord gaat met dit onderdeel van de algemene voorwaarden dan kunt u dit in sommige gevallen aangeven op het inschrijfformulier. In alle andere gevallen kunt u dit voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij maken dan geen opnames van u of uw deelnemers.

Artikel 10. Privacy en verwerking persoonsgegevens

1. Skateboard Training verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor algemene administratie en informatie- doeleinden. Skateboard Training gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

2. Skateboard Training gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de deelnemers op de hoogte te brengen van informatie over lessen en activiteiten van Skateboard Training en haar partners zoals eventuele wijzigingen in het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Skateboard Training kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: siphoskateteam@gmail.com

3. Skateboard Training geeft persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier en/of het bevestigen van een offerte gaat u een overeenkomst aan met Skateboard Training.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.